Autodiagnóstico Ambiental de Residuos

Prazo de realización do 3 de Marzo ó 30 de Xuño


A Lei 10/2008, do 3 de novembro, de Residuos de Galicia, no seu artigo 56 indica a obriga de que todas as actividades industriais e/ou empresas que xeren residuos industriais deberán realizar autodiagnósticos ambientais. A periodicidade dos autodiagnosticos será anual. O Autodiagnostico Ambiental realizarase telemáticamente.