Procedemento para a Acreditación das Competencias ProfesionaisA Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou a convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.Podes consultar a convocatoria no seguinte enlace:http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/reconecemento_experiencia_profesional/AnuncioG0424-040116-0006_gl.pdf